Projektēšana


Piedāvājam veikt šādus pakalpojumus:
 Pilna būvprojekta izstrāde, kas ietver visus būvdarbu veikšanai nepieciešamos konstruktīvos risinājumus un mezglus
 Būvprojekta izstrāde atsevišķiem konstruktīvajiem risinājumiem, mezgliem un būvkonstrukcijām
 Būvprojekta saskaņošana, ievērojot normatīvo aktu prasības
 Būvprojekta un būvobjekta ekspertīze
 Ēkas energoefektivitātes novērtējums
 Būvobjekta apsekošana, remontdarbu apjoma noteikšana, būvizmaksu apmēra noteikšana, sastādot tāmi